پیگیری سفارشات

از همراهی شما خوشحالیم . جهت سهولت و تسریع پیگیری تعمیرات مبلمان شما و به منظور راحتی مشتریان گرامی این قسمت بصورت آنلاین بوده و تمامی مراحل تعمیر شما به صورت آنلاین در این قسمت اطلاع رسانی می شود . 

 

لیست پیگیری مشتریان مبل چی

ردیف مشتری پارچه

شکافتن

خیاطی

رویه کوبی    تحویل

  1

خانم کچویی مشتری انجام شد انجام شد انجام شد 98/04/03
  2 خانم درخشان مبلچی  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/4/10
  3

آقابختیاری

مبلچی

انجام شد

 انجام شد انجام شد  98/5/02
  4  خانم یعقوبی مشتری انجام شد انجام شد  انجام شد  98/4/18
  5  خانم خالقی  مشتری انجام شد انجام شد انجام شد 98/5/17
 6  آقای علیزاده  مشتری  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/4/25
 7  احمدی  مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/4/27
خانم قربان زاده  مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/06
 9 آزمایشگاه سعادت آباد

 مبلچی

 انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/6
 10 آقای رنجی  مبلچی  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/5/18
 11 آقای مهرافشان

 مشتری

 انجام شد  انجام شد  انجام شد 98/5/30
 12  آقای حجاب  مبلچی  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/21
 13

 آقایزنگنه

 مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/19
14 خانم رشیدی مشتری انجام شد انجام شد انجام شد  98/6/6
 15  آقای محمدی  مبلچی  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/6/14
 16  آقای ابراهیمی  مبلچی انجام شد

انجام شد

 انجام شد  98/6/17
 17  آقای ابراهیمی  مبلچی انجام شد انجام شد  انجام شد  98/6/22
18 خانم خاکپور مبلچی انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/6/13
19 خانم فیروزی مبلچی انجام شد  انجام شد انجام شد  98/6/29

20

 خانم اوریکانی  مبلچی  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/6/15
21 آقای ابراهیمی  مبلچی  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/6/20
22  آقای ابراهیمی  مبلچی  انجام شد  انجام شد  اننجام شد  98/6/30
23  آقای معتمدی انجام شد  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/7/3
24  آقای معتمدی انجام شد  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/7/3
25

 آقایمعتمدی

انجام شد انجام شد  انجام شد انجام شد  98/7/3
26  آقای صادقی  انجام شد  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/6/28
27

 آقای قاسمی

 انجام شد  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/7/3

 28

اشل سازان   مبلچی  انجام شد انجام شد انجام شد  98/7/3
 29 آقای عارفی  مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  
 30 خانم باقریان مبلچی درحال انجام

 درحال انجام

 -  -

31 

 آقای پاشایی  مبلچی انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/6/4

32

خانم دشتی

مبلچی

 

درحال انجام درحال انجام  درحال انجام  

33

خانم اردوخانی مبلچی درحال انجام  درحال انجام  درحال انجام  

34

           

35

           

36

           

37

           

38

           

39

           

40

           

41

           

42

           
43            
 44            
 46            
 47            
نام شما :
9 / 10
از 7 کاربر