پیگیری سفارشات

9 / 10
از 6 کاربر

از همراهی شما خوشحالیم . جهت سهولت و تسریع پیگیری تعمیرات مبلمان شما و به منظور راحتی مشتریان گرامی این قسمت بصورت آنلاین بوده و تمامی مراحل تعمیر شما به صورت آنلاین در این قسمت اطلاع رسانی می شود . 

 

لیست پیگیری مشتریان مبل چی

ردیف مشتری پارچه

شکافتن

خیاطی

رویه کوبی    تحویل

  1

خانم کچویی مشتری انجام شد انجام شد انجام شد 98/04/03
  2 خانم درخشان مبلچی  درحال انجام  انجام شد  انجام شد  98/4/10
  3

آقابختیاری

مبلچی

انجام شد

 انجام شد انجام شد  98/5/02
  4  خانم یعقوبی مشتری انجام شد انجام شد  انجام شد  98/4/18
  5  خانم خالقی  مشتری انجام شد انجام شد انجام شد 98/5/17
 6  آقای علیزاده  مشتری  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/4/25
 7  احمدی  مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/4/27
خانم قربان زاده  مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/06
 9 آزمایشگاه سعادت آباد

 مبلچی

 انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/6
 10 آقای رنجی  مبلچی  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/5/18
 11 آقای مهرافشان

 مشتری

 انجام شد  انجام شد  درحال انجام  -
 12  آقای حجاب  مبلچی  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/21
 13

 آقای

زنگنه

 مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/19
14 خانم رشیدی مشتری درحال انجام - - -
نام شما :