پیگیری سفارشات

از همراهی شما خوشحالیم . جهت سهولت و تسریع پیگیری تعمیرات مبلمان شما و به منظور راحتی مشتریان گرامی این قسمت بصورت آنلاین بوده و تمامی مراحل تعمیر شما به صورت آنلاین در این قسمت اطلاع رسانی می شود . 

 

لیست پیگیری مشتریان مبل چی

ردیف مشتری پارچه

شکافتن

خیاطی

رویه کوبی    تحویل

  1

خانم کچویی مشتری انجام شد انجام شد انجام شد 98/04/03
  2 خانم درخشان مبلچی  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/4/10
  3

آقابختیاری

مبلچی

انجام شد

 انجام شد انجام شد  98/5/02
  4  خانم یعقوبی مشتری انجام شد انجام شد  انجام شد  98/4/18
  5  خانم خالقی  مشتری انجام شد انجام شد انجام شد 98/5/17
 6  آقای علیزاده  مشتری  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/4/25
 7  احمدی  مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/4/27
خانم قربان زاده  مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/06
 9 آزمایشگاه سعادت آباد

 مبلچی

 انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/6
 10 آقای رنجی  مبلچی  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/5/18
 11 آقای مهرافشان

 مشتری

 انجام شد  انجام شد  انجام شد 98/5/30
 12  آقای حجاب  مبلچی  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/21
 13

 آقایزنگنه

 مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/5/19
14 خانم رشیدی مشتری انجام شد انجام شد انجام شد  98/6/6
 15  آقای محمدی  مبلچی  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/6/14
 16  آقای ابراهیمی  مبلچی انجام شد

انجام شد

 انجام شد  98/6/17
 17  آقای ابراهیمی  مبلچی انجام شد انجام شد  انجام شد  98/6/22
18 خانم خاکپور مبلچی انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/6/13
19 خانم فیروزی مبلچی انجام شد  انجام شد انجام شد  98/6/29

20

 خانم اوریکانی  مبلچی  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/6/15
21 آقای ابراهیمی  مبلچی  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/6/20
22  آقای ابراهیمی  مبلچی  انجام شد  انجام شد  اننجام شد  98/6/30
23  آقای معتمدی انجام شد  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/7/3
24  آقای معتمدی انجام شد  انجام شد  انجام شد انجام شد  98/7/3
25

 آقایمعتمدی

انجام شد انجام شد  انجام شد انجام شد  98/7/3
26  آقای صادقی  انجام شد  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/6/28
27

 آقای قاسمی

 انجام شد  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/7/3

 28

اشل سازان   مبلچی  انجام شد انجام شد انجام شد  98/7/3
 29 آقای عارفی  مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/7/13

30

خانم باقریان انجام شد انجام شد

انجام شد

انجام شد
 98/7/25

31 

 آقای پاشایی  مبلچی انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/6/4

32

خانم دشتی

مبلچی

 

انجام شد انجام شد انجام شد 98/7/18

33

خانم اردوخانی مبلچی انجام شد انجام شد انجام شد 98/7/21 

34

 خانم نجفی  مبلچی  انجام شد  انجام شد  انجام شد

 98/7/27

35

 آقای یغمایی  مشتری

انجام شد

 انجام شد  درحال انجام  98/8/14

36

 خانم اسدی  مبلچی  انجام شد  انجام شد  انجام شد  98/8/6

37

 آقای روشنی  مبلچی انجام شد انجام شد انجام شد  98/8/5

38

آقای امینایی مشتری  انجام شد  انجام شد  انجام شد

 98/8/1

39

 آقای علوی مبلچی

 انجام شد

 انجام شد   انجام شد  98/8/1

40

 آقای محمدی  مبلچی

 انجام شد 

  انجام  شد  انجام شد  98/8/25

41

خانم صادقی  مبلچی   انجام شد    انجام شد  انجام شد   98/9/2

42

 خانم طلایی   مبلچی   انجام شد   انجام شد   انجام شد   98/9/11
43            
 44            
 46            
 47            
نام شما :
9 / 10
از 7 کاربر