پیگیری سفارشات

از همراهی شما خوشحالیم . جهت سهولت و تسریع پیگیری تعمیرات مبلمان شما و به منظور راحتی مشتریان گرامی این قسمت بصورت آنلاین بوده و تمامی مراحل تعمیر شما به صورت آنلاین در این قسمت اطلاع رسانی می شود . 

 

لیست پیگیری مشتریان مبل چی

 
ردیف مشتری

شکافتن

زیرکار

رویه کوبی    تحویل

  1

خانم کچویی تمام تمام  تمام  98/04/03
  2 درخشان تمام تمام  تمام   98/4/10
  3

آقا بختیاری

تمام

تمام تمام  98/5/02
  4  خانم یعقوبی تمام تمام تمام  98/4/18
  5  خانم خالقی تمام تمام تمام 98/5/17
 6  آقا علیزاده

تمام 

تمام تمام  98/4/25
 7  احمدی تمام  تمام تمام  98/4/27
خانم قربان زاده  تمام  تمام تمام  98/5/06
 9 آزمایشگاه

تمام 

تمام تمام  98/5/06
 10 آقا رنجی  تمام  تمام تمام  98/5/18
 11 آقا مهرافشان تمام  تمام تمام 98/5/30
 12  آقا حجاب تمام  تمام  تمام   98/5/21
 13

آقا زنگنه 

تمام تمام تمام  98/5/19
14 خانم رشیدی تمام  تمام  تمام   98/6/6
 15  آقا محمدی تمام  تمام  تمام   98/6/14
 16 آقا ابراهیمی تمام 

تمام 

تمام   98/6/17
 17  آقا ابراهیمی تمام  تمام  تمام   98/6/22
18 خانم خاکپور تمام  تمام  تمام   98/6/13
19 خانم فیروزی تمام  تمام  تمام   98/6/29

20

خانم اوریکانی تمام تمام تمام 98/6/15
21 آقا ابراهیمی تمام  تمام  تمام   98/6/20
22 آقا ابراهیمی تمام  تمام  تمام   98/6/30
23  آقا معتمدی تمام  تمام  تمام   98/7/3
24  آقا معتمدی تمام  تمام  تمام   98/7/3
25

 آقا معتمدی

تمام  تمام  تمام   98/7/3
26  آقا صادقی تمام  تمام  تمام   98/6/28
27

 آقا قاسمی

تمام  تمام  تمام   98/7/3

 28

اشل سازان تمام  تمام  تمام   98/7/3
 29 آقا عارفی تمام  تمام  تمام   98/7/13

30

خانم باقریان تمام 

تمام 

تمام   98/7/25

31 

 آقا پاشایی تمام  تمام  تمام   98/6/4

32

خانم دشتی تمام  تمام  تمام  98/7/18

33

خانم اردوخانی تمام  تمام  تمام  98/7/21 

34

 خانم نجفی

تمام

تمام  تمام

 98/7/27

35

 آقا یغمایی

تمام 

تمام تمام  98/8/14

36

خانم اسدی تمام تمام تمام  98/8/6

37

 آقا روشنی تمام تمام تمام  98/08/5

38

آقا امینایی تمام تمام تمام

 98/08/1

39

 آقا علوی

تمام

تمام تمام  98/08/1

40

 آقا محمدی

تمام

تمام تمام  98/8/25

41

خانم صادقی تمام تمام تمام  98/9/2

42

خانم طلایی تمام تمام تمام  98/9/11
43  خانم اخوان تمام تمام تمام  98/9/15
 44 خانم خاکپور تمام تمام تمام  98/9/19
 45  آقا حجاب تمام تمام تمام  98/9/20
 46  خانم ولی میرزا تمام تمام تمام  98/9/21

47

خانم ابراهیم گل تمام تمام تمام 98/9/22
48 خانم فتح اللهی تمام تمام تمام 98/9/23
49 آقا قمبری تمام تمام تمام 98/9/27
50 آقا ابراهیمی تمام تمام تمام 98/9/30
51 شرکت زوپاک تمام تمام تمام

98/9/15

52 آقا اسدللهی تمام تمام  تمام 98/10/8
53 آقا شیوایی تمام تمام تمام 98/10/10
54 خانم موحدی تمام تمام تمام 98/10/15
55 آقا مروتی تمام تمام تمام 98/10/17
56 آقا جعفری تمام تمام تمام 98/10/17
57 خانم حسینپور تمام تمام تمام 98/16/10
58

خانم سنگسری 

تمام تمام تمام  98/10/17
59 خانم درخشی تمام تمام تمام 98/1130
60 آقای صابر  تمام  تمام تمام 98/11/13
61 آقای صابر   تمام تمام  تمام  98/11/19
62 آقای باقر نهاد   تمام تمام تمام 98/11/10
63 آقای باقرنهاد  تمام تمام   تمام 98/11/10
64 آقای مالکی   تمام  تمام تمام 98/11/26
65 آقای خمسه تمام تمام تمام 98/11/12
66 خانم شمس

تمام

تمام تمام  98/11/30

67

آقا دریایی تمام تمام تمام

98/11/30

68 آقا کلهر تمام تمام -

98/12/9

69  آقا صادقی تمام تمام تمام 98/11/24
70 آقا رضاخانی تمام تمام تمام 98/11/17
71  خانم اکبرخواه تمام   تمام  تمام  98/11/13
72  خانم درخشان تمام  تمام  تمام 98/12/23
   شروع سال  1399   
   
1  آقای خزایی  تمام  تمام  تمام

99/2/7

 2

 

 آقای قاسمی  تمام تمام  تمام   99/2/10

 3

 آقای عزیزیان تمام  تمام  تمام  99/2/18 
4 آقای علویان صدر تمام تمام تمام 99/2/20
5 خانم سبحانی تمام تمام تمام 99/2/25

6

آقای توتونچی تمام تمام تمام 99/3/5
7 خانم جعفری تمام تمام تمام 99/3/6
8 خانم عزیزیان تمام تمام تمام 99/3/6
9 خانم تختی تمام تمام تمام  99/3/10
10 آقای الهیاری تمام تمام تمام 99/3/15 
11 آقای کریمیان تمام تمام  تمام  99/3/17
12 خانم روشنی تمام تمام تمام  99/3/19
13 آقای صادری تمام تمام تمام  99/3/22
14 خانم اقصدی تمام تمام تمام  99/3/28
15  خانم یوسف زاده تمام   -  
16  وفادار  تمام  تمام  تمام  99/3/30 
 17 فعال  تمام  تمام  تمام  99/3/31 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
نام شما :
9 / 10
از 7 کاربر